Menu
0
2 jaar garantie op alle producten
Scherp geprijsd
Compleet maatwerk
Persoonlijke service & Aanmeten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DEMOPRO

Gevestigd aan de Woeziksestraat 589, 6604 CK Wijchen, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77140141

 

Artikel 1. Definities.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 5. Maatwerk.

Artikel 6. Levering.

Artikel 7. Leveringstermijnen.

Artikel 8. Onderzoek en reclamaties.

Artikel 9. Zichttermijn en herroepingsrecht.

Artikel 10. Garantievoorwaarden.

Artikel 11. Facturatie en betaling.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding.

Artikel 14. Aansprakelijkheid.

Artikel 15. Verjaringstermijn.

Artikel 16. Overmacht.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 18. Wijziging en uitleg van de voorwaarden.

Artikel 19. Nawerking.

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze.

 

Artikel 1. Definities

 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

DeMoPro:

de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

Koper:

de natuurlijk of rechtspersoon die Producten van DeMoPro afneemt of die een maatwerk Product door DeMoPro laat ontwerpen en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met DeMoPro in de zin van artikel 6:231 sub c BW.

Consument:

de Koper die bij het aangaan van de Overeenkomst met DeMoPro niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Aanbieding:

voorstel door DeMoPro aan Koper tot het sluiten van een Overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of prijslijst, per e-mail, Whatsapp of mondeling.

Order:

het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten door Koper bij DeMoPro.

Overeenkomst:

de afspraak tussen DeMoPro en Koper op basis waarvan DeMoPro Producten aan Koper levert tegen betaling.

Producten

alle zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.

Partijen

DeMoPro en Koper gezamenlijk, en ieder afzonderlijk “Partij”.

Website:

de website van DeMoPro, welke kan worden bereikt via: https://de-mo-pro.nl.

 1. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van DeMoPro, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door DeMoPro uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door DeMoPro gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop DeMoPro de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DeMoPro, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met DeMoPro in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DeMoPro vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. De Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met DeMoPro gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Koper en DeMoPro gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle Aanbiedingen van DeMoPro zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht DeMoPro niet tot het leveren van een deel van de in de Aanbieding begrepen Producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 3. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de Aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Aanbieding opgenomen aanbod is DeMoPro daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DeMoPro anders aangeeft.
 4. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het Aanbiedingen van DeMoPro binden DeMoPro niet.
 5. De prijzen in de Aanbiedingen van DeMoPro zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 6. Het staat DeMoPro vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met DeMoPro eerst dan tot stand nadat DeMoPro een Order schriftelijk of mondeling heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden DeMoPro slechts, indien deze door DeMoPro schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Indien de bestelling plaatsvindt via de Website, dan komt de Overeenkomst met DeMoPro tot stand op het moment dat de Koper alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen en de verschuldigde (aan)betaling heeft voldaan op een van de op de Website aangeboden betaalwijzen.

 

Artikel 5. Maatwerk

 1. DeMoPro levert op verzoek van de Koper ook maatwerk Producten. Er zijn meerdere vormen van maatwerk, zoals wanneer DeMoPro in opdracht van de Koper een ontwerp aanlevert voor het Product. Een andere vorm van maatwerk is een custom design, bijvoorbeeld met door de Koper gekozen kleuren of Producten waarin op verzoek van de Koper een logo, tekst of afbeelding wordt verwerkt.
 2. De kosten voor het ontwerpen van een maatwerk Product worden door DeMoPro aan de Koper in rekening gebracht indien de Koper besluit om het Product, waarvoor DeMoPro een ontwerp heeft gemaakt en aangeleverd, niet af te nemen. DeMoPro zal de Koper van te voren (dus voordat de Koper opdracht geeft tot het aanleveren van een ontwerp) op deze kosten wijzen.
 3. Voor enkele specifieke merken gelden specifieke regels omtrent het bestellen van maatwerk:

1: NFmoto:

Wanneer de Koper een maatwerk motorpak van NFmoto bestelt, ontvangt de Koper een factuur voor de aanbetaling. Zodra deze aanbetaling door de Koper is voldaan, ontvangt de Koper een paspak. De Koper dient DeMoPro te laten weten hoe het paspak zit. Vervolgens ontvangt de Koper de restantfactuur. Zodra de Koper deze factuur heeft voldaan wordt het definitieve maatwerk motorpak door DeMoPro in bestelling gezet.

2: Rewin:

Wanneer de Koper een maatwerk motorpak van Rewin bestelt, levert DeMoPro een ontwerp voor het motorpak aan. Nadat de Koper akkoord heeft gegeven voor het ontwerp, neemt DeMoPro de maten van de Koper op en wordt het maatwerk motorpak in bestelling gezet. Op het moment dat het motorpak door DeMoPro in bestelling is gezet, ontvangt de Koper een factuur voor de aanbetaling. Vervolgens ontvangt de Koper in de week voorafgaande aan de levering de restantfactuur. Zodra de Koper deze factuur heeft voldaan, wordt het maatwerk motorpak door DeMoPro geleverd.

3: Mass:

Wanneer de Koper een maatwerk motorpak van Mass bestelt, levert DeMoPro in een gezamelijk overleg met de klant en de designer van Mass een ontwerp voor het motorpak aan. Nadat DeMoPro de maten heeft opgenomen, de Koper akkoord heeft gegeven voor het ontwerp, ontvangt de Koper een factuur voor de aanbetaling. Nadat de Koper de factuur voldaan heeft wordt de bestelling geplaatst. Vervolgens ontvangt de Koper in de week voorafgaande aan de levering de restantfactuur. Zodra de Koper deze factuur heeft voldaan, wordt het maatwerk motorpak door DeMoPro geleverd.

3: Handschoenen en laarzen:

Voor handschoenen en laarzen met een custom design geldt dat DeMoPro een ontwerp voor het custom Product aanlevert. Nadat de Koper akkoord heeft gegeven voor het ontwerp, wordt het custom Product in bestelling gezet en ontvangt de Koper een factuur voor het totaalbedrag. Zodra de Koper deze factuur heeft voldaan wordt het product door DeMoPro in bestelling gezet. 

4: De Overeenkomst tot levering van maatwerk Producten kan na de totstandkoming niet meer worden geannuleerd.

 

Artikel 6. Levering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering aan een door de Koper opgegeven afleveringsadres. DeMoPro zal de Koper vooraf wijzen op de kosten van bezorging.
 2. De keuze van het transportmiddel is aan DeMoPro, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
 3. Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Koper, behoudt DeMoPro zich het recht voor die Producten voor rekening en risico van Koper op te (doen) slaan, zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van DeMoPro ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen DeMoPro Koper in staat zal stellen de Producten alsnog te af te nemen of in ontvangst te nemen. Een en ander, tenzij DeMoPro uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 4. Indien Koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert Koper van rechtswege in verzuim en heeft DeMoPro het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. DeMoPro is in voorkomend geval gerechtigd de Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Het voorgaande laat de verplichting van Koper de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.

 

Artikel 7. Leveringstermijnen

 1. Indien DeMoPro een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper DeMoPro derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DeMoPro dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog te leveren.
 2. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DeMoPro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan DeMoPro worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DeMoPro zijn verstrekt, heeft DeMoPro het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.
 3. Het is DeMoPro toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 8. Onderzoek en reclamaties

 1. De Koper dient het geleverde binnen 14 dagen na de levering te passen en te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij DeMoPro te worden ingediend. In geval van maatwerk producten dient de koper eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij DeMoPro in te dienen. DeMoPro moet door de Koper in staat worden gesteld om binnen 30 dagen na levering van maatwerk producten eventuele onjuistheden te beoordelen, na 30 dagen vervalt het recht op reclamatie door de Koper indien schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de Producten worden geleverd aan een door de Koper opgegeven afleveradres en de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen 48 uur na ontvangst aan DeMoPro te berichten. De Koper dient de gebrekkige Producten ter beschikking van DeMoPro te houden.
 3. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van de betreffende Producten niet op.
 4. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door DeMoPro te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 5. Gebrekkige Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van DeMoPro heeft plaatsgehad, met uitzondering van de gevallen waarin de Consument gebruik maakt van het wettelijk herroepingsrecht.
 6. Koper heeft onder geen beding vóór of na levering recht op reclamatie, schadevergoeding, dan wel ontbinding van de Overeenkomst met DeMoPro, indien de gekochte Producten niet voor bepaalde specifieke doeleinden kunnen worden aangewend, tenzij deze doeleinden door DeMoPro specifiek zijn opgegeven, genoemd of vermeld.

 

Artikel 9. Zichttermijn en herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief wanneer 14 dagen na ontvangst van het Product zijn verstreken.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de Overeenkomst ongedaan te maken en de ontvangen Producten te retourneren.
 3. De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door DeMoPro binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het retourformulier dat door DeMoPro op haar Website ter beschikking wordt gesteld, maar de Consument is daartoe niet verplicht.
 4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal DeMoPro het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden Producten terugbetalen.
 5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wel mag de Consument de Product uit de verpakking nemen voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het Product aan de verwachting van de Consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het Product in onbeschadigde toestand kan worden teruggezonden. Eventuele waardevermindering van het Product als gevolg van gebruik door de Consument zal door DeMoPro aan de Koper in rekening worden gebracht, althans in mindering worden gebracht op het door DeMoPro aan de Consument terug te betalen bedrag.
 6. De Consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 dagen retour te zenden aan DeMoPro. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de Consument. DeMoPro mag wachten met terugbetalen totdat de DeMoPro de Producten retour heeft ontvangen, tenzij de Consument in voldoende mate aantoont de Producten retour te hebben gezonden.
 7. Producten die door DeMoPro worden gemaakt volgens de specificaties van de Consument, zoals Producten die op verzoek van de Consument zijn ontworpen of waarop logo’s, teksten of afbeeldingen zijn aangebracht of in een bepaalde (niet standaard) maat of in een bepaalde kleur(samenstelling) worden geleverd, zijn van het herroepingsrecht uitgesloten. De Consument kan de Overeenkomst ten aanzien van maatwerk niet annuleren of ongedaan maken.

 

Artikel 10. Garantievoorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, bedraagt de garantie op de geleverde Producten ten minste 24 maanden, onverminderd de rechten die de wet aan de Consument toekent.
 2. Aanspraken op grond van garantie kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk binnen 10 dagen na de constatering van de gebreken schriftelijk worden medegedeeld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen.
 3. Tenzij een gebrek het gevolg is van kwaliteits- en/of fabricatiefouten aan het Product, worden de volgende gevallen worden uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie:
  1. periodieke controles, onderhoud en herstellingen of vervangingen van onderdelen wegens gewone slijtage;
  2. te verwachten, gebruikelijke (uiterlijke) schade, daarin zonder beperking begrepen krassen, kreuken, beschadiging en deuken als gevolg van het gebruik van de Producten;
  3. misbruik of foutief gebruik, daarin zonder beperking begrepen ieder gebrek in het juiste gebruik van het Product voor de doeleinden waarvoor het bestemd is alsmede ieder gebruik in strijd met de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen;
  4. defecten of schade die het gevolg zijn van het gebruik van het Product in combinatie met reinigingsmiddelen, accessoires of hulpstukken die niet door DeMoPro zijn meegeleverd, aanbevolen of geproduceerd;
  5. defecten of schade als gevolg van onjuist, onvoldoende of niet tijdig onderhoud.
 4. De garantie vervalt eveneens in geval aanpassingen, reparatie-, vervangings- of herstelwerkzaamheden worden verricht door de Koper of een niet door DeMoPro aangewezen derde.
 5. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van DeMoPro genoegzaam is aangetoond dat de Producten ondeugdelijk zijn, zal DeMoPro de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten te repareren, hetzij Koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door DeMoPro en Koper uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
 6. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal DeMoPro ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal DeMoPro tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 7. Voor Consumenten geldt in afwijking van dit artikel dat garantie zal worden verleend overeenkomstig dwingendrechtelijke garantiebepalingen, voor zover de bepalingen uit dit artikel daarmee strijdig mochten zijn.

 

Artikel 11. Facturatie en betaling

 1. DeMoPro is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst, althans vóórdat levering plaatsvindt, volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Koper te verlangen. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst te worden voldaan en worden op de (laatste) factuur in mindering gebracht.
 2. Indien is overeengekomen dat betaling na levering geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door DeMoPro aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke DeMoPro maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In dat geval is de Kopereen vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door DeMoPro gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. Indien de Koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is DeMoPro bevoegd de nakoming van de jegens de Koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien DeMoPro het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Koper te twijfelen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van DeMoPro en de verplichtingen van de Koper jegens DeMoPro onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op DeMoPro heeft, dan ziet de Koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door DeMoPro geleverde Producten blijven eigendom van DeMoPro tot op het moment dat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens DeMoPro uit hoofde van enige met DeMoPro gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een Koper die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van DeMoPro te verkopen of door te leveren, ook niet indien dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 3. Indien de Koper (mede) uit door DeMoPro geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, vormt de Koper die zaak slechts voor DeMoPro en houdt de Koper de nieuw gevormde zaak voor DeMoPro totdat de Koper alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; DeMoPro heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 4. Het is aan de Koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van DeMoPro. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Koper DeMoPro hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 5. Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van DeMoPro bevinden, behoudt DeMoPro zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die DeMoPro uit welke hoofde dan ook nog jegens de Koper mocht hebben.
 6. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van DeMoPro te (doen) houden.
 7. De Koper is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan DeMoPro op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Koper op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra DeMoPro zulks wenst, door de Koper aan DeMoPro stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van DeMoPro tegen de Koper.

 

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Indien Koper of DeMoPro in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de andere partij wordt overgenomen;
  5. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  6. buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Indien de Koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens DeMoPro nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die DeMoPro vóór de ontbinding aan de Koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen DeMoPro reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Koper aan DeMoPro verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Indien de Koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is DeMoPro gerechtigd haar verplichtingen jegens de Koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Koper gehouden te zijn. Hiertoe is DeMoPro eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Indien DeMoPro aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van het geleverde met een maximum van € 1.500,-.
 2. De aansprakelijkheid van DeMoPro is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van DeMoPro wordt uitgekeerd.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DeMoPro aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan DeMoPro kunnen worden toegerekend;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. DeMoPro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatie- of imagoschade, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 5. DeMoPro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van DeMoPro.

 

Artikel 15. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen DeMoPro tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na levering van de betreffende Producten waardoor de schade is ontstaan.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DeMoPro geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DeMoPro niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder de onmogelijkheid om tot levering over te gaan of vertraging in de levering als gevolg van epidemie of pandemie.
 3. DeMoPro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DeMoPro zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel DeMoPro ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DeMoPro gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

 

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van DeMoPro die op (het ontwerp van) de Producten berusten uitsluitend bij DeMoPro en worden niet overgedragen aan Koper, ongeacht of de Koper aan DeMoPro een vergoeding heeft betaald voor (het ontwerp van) de Producten.
 2. Het is Koper verboden om werken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van DeMoPro rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DeMoPro. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door DeMoPro geleverde Producten waarop het auteursrecht van DeMoPro rust, dient DeMoPro expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van DeMoPro rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst of op de wijze waarvoor deze naar hun aard bedoeld zijn.

 

Artikel 18. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. DeMoPro is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. DeMoPro zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Koper in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

 

Artikel 19. Nawerking

De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen beiden blijven binden.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door DeMoPro gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar DeMoPro is gevestigd, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €50,00 en de verzending is gratis